Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2019

newbeginning
5852 ea96
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialiliowadusza liliowadusza
newbeginning
Reposted fromjasminum jasminum vialiliowadusza liliowadusza
newbeginning
Musisz pamiętać zawsze, że jestem. Gdy będzie ci w życiu źle, przyjdź do mnie. Będziesz chciała rozmawiać, porozmawiamy. Będziesz chciała milczeć, pomilczymy. Najważniejsze, żebyś pamiętała, że jeżeli w twoim życiu zrobi się za ciasno, to w moim zawsze będzie dla ciebie sporo miejsca.
— Jarosław Wilk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialiliowadusza liliowadusza
newbeginning
newbeginning
newbeginning
newbeginning
7669 32b8 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viagreymouse greymouse
newbeginning
9777 67f0 500
Reposted frompiehus piehus viagreymouse greymouse
newbeginning
Jesteśmy odzwierciedleniem pięciu osób, z którymi spędzamy najwięcej czasu. To oni nas motywują, doradzają, krytykują. Przyjrzyj się, z kim Ty przystajesz.
— Nancy Drew
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagreymouse greymouse
2725 85ad 500
Reposted fromboo-cross-out boo-cross-out viagreymouse greymouse
newbeginning
9180 0388 500
Reposted from4777727772 4777727772 viagreymouse greymouse
newbeginning
9815 a218
Reposted fromveturna veturna viagreymouse greymouse
newbeginning
5319 6660 500
Reposted fromtfu tfu viagreymouse greymouse
newbeginning
newbeginning
newbeginning
newbeginning
newbeginning
Reposted fromshakeme shakeme viamalinowowa malinowowa
0806 259f
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl